Satser på skole, levekår og nye arbeidsplasser

Vi har to store utfordringer i Vest-Agder; levekår og ledighet. Derfor er skolen så viktig og derfor er dette vår hovedsatsning, sa Randi Øverland under behandlingen av fylkeskommunens budsjett for 2017.

2016-12-13 13.46.36

Fylkestinget behandlet neste års budsjett på sitt møte 13. desember, og Arbeiderpartiets gruppeleder Randi Øverland la frem opposisjonens endringsforslag til rådmannens innstilling. 

 - Det er mye godt i fylkesrådmannens forslag til budsjett, og det er mye som går bra i Vest-Agder, innledet Øverland sitt innlegg til fylkestinget. - Men vi har to store lokale utfordringene i regionen. Arbeidet med levekår og å etablere nye arbeidsplasser, påpekte hun. - Derfor legger vi frem en pakke som satser betydelig mer på skolen og yrkesfagene enn hva det borgerlige flertallet i fylkestinget gjør med sine forslag. 

 Hun pekte blant annet på forslagene fra Arbeiderpartiet om å øke tilskuddet til kompetanseheving for instruktører knyttet til lærlingene. – Det er gledelig at rådmannen i sitt budsjettforslag følger opp vårt forslag fra fjorårets budsjett om å satse på lærlinger, men det er fortsatt alt for mange lærlinger som står uten tilbud og som dermed ikke får fagbrev, sa hun. 

I tillegg pekte hun på forslagene om å øke innsatsen overfor voksne som mangler videregående utdanning, gjennomføringskurs for å hindre frafall i den videregående skolen, økt satsning på helsesøstre og å opprettholde antall studieplasser på musikklinja ved Vågsbygd videregående skole. Hun nevnte også de midlene som er lagt inn Arbeiderpartiets alternative budsjett til opprusting og vedlikehold av skolebygg, men som ikke støttes av de borgerlige partiene i fylkestinget

 Arbeidsplasser 

 - Det er en utfordring at det kuttes i de midlene som er spesielt rettet mot å utvikle nye arbeidsplasser, de såkalte regionale utviklingsmidlene, sa Øverland og pekte på at regjeringen hvert eneste år har kuttet i disse midlene uten at dette er kompensert i fylkeskommunens budsjett.  Dette er midler som er direkte rettet mot utvikling av nye arbeidsplasser, og som vi sårt trenger i vår region påpekte hun i sitt innlegg. - Da er det underlig at posisjonen ikke satser på dette i sitt budsjettforslag, sa hun.

 Levekår 

Øverland nevnte også på det gode prosjektet om heltidsstillinger som er i Songdalen, og pekte på at heltidsstillinger er et viktig virkemiddel for å øke likestillingen og levekårene. Arbeiderpartiet ønsker derfor at heltidsprosjektet skal utvides til også å gjelde fylkeskommunen og fire kommuner. 

- Skal Vest-Agder som fylke følge opp målet om å tette gapet som er mellom vårt fylke og landet for øvrig innen levekår, som fylkesordføreren sa i sin innledning til fylkestinget, er heltidsstillinger et av de viktigste grepene vi kan gjøre, fulgte Even Tronstad Sagebakken opp i debatten.

Åpenhet og demokrati 

Til slutt nevnte hun forslaget fra Arbeiderpartiet om å åpne opp for økt innsyn i møtene i hovedutvalgene og fylkesutvalget ved å streame møtene på internett. – Det er underlig å høre argumentene fra flertallet i fylkestinget om at dette er så vanskelig å få til. Dette er ikke umulig hvis en ønsker det, og vi ønsker at befolkningen skal få en bedre mulighet til å følge diskusjonene i de politiske utvalgene. Kan hende det ikke blir så mange, men de som ønsker å følge med bør få en mulighet til det uten å måtte reise fylket rundt for å sitte som obeservatør på et møte. Og ikke minst kan det benyttes som et ledd i samfunnsundervisningen i skolen for å øke kunnskapen om de politiske prosessene, avsluttet hun.

VERBALFORSLAG 

 I tillegg til de konkrete endringsforslagene til budsjettet fremmet Arbeiderpartiet flere verbalforslag. Dette er forslag som peker på saker som bør arbeides med i perioden, og som ikke er tallfestet.

1.       Vest-Agder fylkeskommune bør ha som målsetting å øke antall lærlingeplasser. Spesielt viktig er det at elever som er ferdig og har bestått Vg1 og Vg2, får tegnet lærekontrakt umiddelbart.   

2.       Vest-Agder fylkeskommune vil legge til rette for at instruktører som har ansvar for læringer, får tilbud om kompetanseheving.     

 3.       Det skal i samarbeidsavtalene mellom fylkeskommunen og kommunene komme tydelig frem hvordan kommunene arbeider med rådgivningstjenesten for å styrke overgangen mellom ungdomsskolen og den videregående skolen.    

 4.       Det haster med å utvide tilgangen på helsesøster-tjenesten i videregående skole i Vest-Agder. Vest-Agder fylkeskommune bør gå i dialog med kommunene for å få til et spleiselag for å øke helse-tilbudet for den enkelte elev/lærling.   

 5.       Vest-Agder fylkeskommune innfører ikke fritt skolevalg utover den regioninndelingen vi har i dag.   

 6.       Voksne uten videregående opplæring har i utgangspunktet krav på opplæring som er tilrettelagt for voksne. Nå foreslår fylkesrådmannen at de «vil arbeide for at voksne integreres i ordinære klasser der det er ledige plasser». Fylkestinget vil presisere at voksne fortsatt må beholde retten de har til å få opplæring tilrettelagt etter hvilken realkompetanse de har. I den grad de ønsker å motta en skoleplass i en ordinær klasse, må det skje etter den voksnes eget ønske.     

 7.       Regjeringen har innført nytt fraværsreglement fra skoleåret 2016/2017. Alle fag i videregående skole har et fastsatt antall elevtimer som elevene har krav på. Det er viktig at elevene møter på skole, men det er også viktig at skoleeier tilbyr de timene elevene har krav på. Dersom fraværet på 10 % skal gjelde, er det viktig at det er av et totalt antall timer, ikke bare en del av de opprinnelige timene. Vi forventer at skoleeier tilbyr elevene i videregående skole i Vest-Agder de elevtimene de har krav på.   

 8.       Fylkestinget i Vest-Agder vil understreke at det er viktig å legge vekt på likestillingsfokus og mulighetene elevene har til å velge utradisjonelle fagområder.   

 9.       Fylkestinget vil oppfordre alle de videregående skolene i Vest-Agder å ha minimum 2 elevbedrifter hver i løpet av ett skoleår.   

 10.   VG3- basene må opprettes i alle deler av fylket. Det må være d en base i hver region; Kristiansand, Lindesnes og Lister.   

 11.   Fylkestinget ber administrasjonen kartlegge det totale utdanningsbildet i Vest-Agder, både det offentlige opplæringstilbudet, men også det private tilbudet for elever i videregående.  Det er viktig for Fylkestinget å vite hvilke utdanningstilbud som eksisterer i fylket for å kunne tilby relevante utdanninger.