Regjeringen fratar kommunene millioner av kroner

Høyre/FrP regjeringen foreslår i fremlagte statsbudsjett å Fjerne eiendomsskatt på verk og bruk ved at produksjonsutstyr og -installasjoner unntas slik at bare bygning og tomt beskattes. Dette er inntekter kommunene i dag benytter til nødvendige tjenester til sine innbyggere, og som de nå mister og ikke får kompensert.

Eiendomsskatt på verk og bruk har eksistert i over 100 år, og omfatter industrianlegg, prosessanlegg, energianlegg og infrastrukturanlegg. Maskiner og tilbehør utgjør for mange eiendomsskatteobjekter hovedtyngden av eiendomsskattegrunnlaget.

En opphevelse av disse reglene vil kunne føre til dramatisk provenytap for mange kommuner

Eiendomsskatten er

  • et viktig grunnlag for den offentlige velferd i mange kommuner
  • et viktig insentiv for tilrettelegging av lokalt næringsliv
  • ofte en avgjørende forutsetning for kommunenes samtykke til utbygging av større anlegg
  • den eneste generelle skatteordning som er lokal, og dermed avgjørende viktig i det lokale selvstyret
  • sentral for å få gjennomført fornybarpolitikken. Uten eller med redusert eiendomsskatt, er det ingen incentiver for kommunene for å gi samtykke til for eksempel nyere vannkraftanlegg eller store kraftledninger.
  • en skatteordning som fra nasjonalt og internasjonalt faglig hold anbefales styrket fordi skattegrunnlaget er stasjonært og ikke lar seg flytte eller manipulere

Vest-Agder Arbeiderparti minner om at Eiendomsskatten kommer til fradrag i grunnlaget for den statlige selskapsskatten. Dette innebærer at dersom eiendomsskatten til kommunene reduseres, vil staten få økte skatteinntekter på bekostning av kommunene. Vest-Agder Arbeiderparti kan ikke akseptere denne flytting av inntekter fra kommunene til stat, eller fra distrikt til sentrale strøk. Vest-Agder Arbeiderparti er av den klare mening at deler av verdien, skal bli igjen der verdien skapes.

Vest-Agder Arbeiderparti finner det urovekkende at så vidt store endringer foreslås uten at alle konsekvenser er vurdert.

Vest-Agder Arbeiderparti mener forslaget fra regjeringen må forkastes i sin nåværende form og at det må nedsettes et lovutvalg og at dette er representert med parter som berøres av forslaget.

Som om ikke dette var nok foreslår regjeringen å avskjære kommunenes rett til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonslinjer eid av kraftselskapet og i stedet utvide fradragsretten i kraftanleggets formuesverdi med disse linjene.

Summen av disse forslagene, sammen med forslaget om å fjerne eiendomsskatt på «verk og bruk» vil få dramatiske konsekvenser for kommunene.

Kommunene vil sitte igjen med store inngrep i naturen, men få del i stadig mindre av verdiskaping som skjer ved bruk av naturressursen som hentes i kommunene.

Det siste angrepet på kommunene er å omgjøre Stortingets vedtak fra juni 2017 om at kommuner skal ha innsyns- og klagerett over Sentralskattekontorets fastsettelse av eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftanlegg.

  • Vest-Agder Arbeiderparti krever at kommune skal kunne skrive ut eiendomsskatt på kraftledninger og tilhørende nettanlegg, som tidligere. 
  • Vest-Agder Arbeiderparti krever at kommunene skal kunne skrive ut eiendomsskatt på produksjonslinjer, som før. Dette er i samsvar med dom i høyesterett.
  • Vest-Agder Arbeiderparti krever at kapitaliseringsrenta reduseres, og dermed blir i tråd med tidligere forskrift, slik at renta ikke er politisk satt. Renta vil derfor få den samme utvikling som alle andre rentefastsettelser.
  • Vest-Agder Arbeiderparti krever at kommunene helt åpenbart skal ha innsyns- og klagerett i det grunnlaget som gir kommunene eiendomsskatt. 

Fakta:

Høyre/FrP regjeringen foreslår i fremlagte statsbudsjett

- å Fjerne eiendomsskatt på verk og bruk ved at produksjonsutstyr og -installasjoner unntas slik at bare bygning og tomt beskattes.

- Forslaget omfatter ikke vannkraft- og vindkraftanlegg, og heller ikke deler av ilandføringsanleggene.

- Forslaget er blant annet begrunnet i ønske om lettelser for datalagringsentre: «Datamaskiner og servere vil regnes som produksjonsutstyr og – installasjoner(..) og vil være fritatt for eiendomsskatt.» Det må understrekes at datamaskiner og servere heller ikke i dag er å anse som en del av den faste eiendom. Forslaget innfases fra 2019 med en 5 års overgangsperiode.

Høyre/FrP regjeringen foreslår i statsbudsjettet å:

- fjerne eiendomsskatt på kraftledninger og tilhørende nettanlegg.

- å videreføre dagens høye kapitaliseringsrente i beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt på vannkraftanlegg.