Ønsker Ett Agder velkommen

Vest-Agder Arbeiderparti har alltid vært for at Vest-Agder og Aust-Agder bør slå seg sammen, og er glad for at dette nå blir en realitet.

agder-kart-forsidebilde
I omtalen av saken i media kan det skapes et inntrykk av at vi er mot, ved at det enkelte steder står at vi stemte mot en sammenslåing. Dette er feil. Arbeiderpartiet stemte for Ett Agder, men ønsket i tillegg at Rogaland burde innlemmes i den nye regionen. Det var to forslag som ble satt opp mot hverandre. Begge var positive til å slå sammen Aust- og Vest-Agder. Men Arbeiderpartiets forslag inneholdt også en formulering om å innlemme Rogaland i den nye regionen. I avstemmingen stemte vi for vårt eget forslag. Det innebærer at vi stemte mot det andre forslaget, men ikke mot en sammenslåing.


Regionreform, ikke kun en isolert fylkessammenslåing 

Saken handler nemlig ikke kun om en sammenslåing av våre to fylker, slik det f. eks gjorde i 2011. Grunnen til at saken i det hele tatt er kommet opp nå, er at Stortinget har bestemt at det skal opprettes ca 10 regioner i landet og at alle fylkene har fått i oppdrag å snakke med sine naboer for å utforske muligheten for å slå seg sammen og på den måten danne disse nye regionene. 

Sammenslåingen av Aust- og Vest-Agder er med andre ord ikke en isolert sak her sør, men en del av en nasjonal regionreform hvor Stortinget til slutt skal tegne grensene i det nye regiondelte Norge. Da mener vi i Vest-Agder Arbeiderparti at vår nye region må sees i sammenheng med de øvrige regionene som skal dannes, og vurdere hvilken nasjonal innflytelse vi vil ha sammenliknet med de andre regionene. 

Stortinget vedtar nye regioner nå 

I en nasjonal regionreform hvor 19 fylker skal bli til 10 regioner legger vi til grunn at våre to fylker ville bli slått sammen, uansett vedtak i Aust-Agder. Vi mener det er urealistisk å tro at Stortinget ville la Aust-Agder eller Vest-Agder stå alene, mens de andre fylkene slås sammen i nye regioner. 

Så mener Vest-Agder Arbeiderparti at vi i tillegg bør inkludere Rogaland i den nye regionen. Vi har mye til felles med Rogaland. Prosessindustrien, en stor andel av landets fornybare kraft, Olje- og gassvirksomhet og muligheten for å ta en internasjonal posisjon innen ny teknologi er noen slike områder. I tillegg vil en ny vei og forbedret togtilbud binde Sør-Vestlandet tettere sammen. 

Mange er enige med oss i dette. Blant annet har 11 av de 15 kommunene i Vest-Agder gitt uttrykk for dette i sine høringsuttalelser til fylkestinget. Men vi er uenige med de som mener at vi først kan slå sammen Aust- og Vest-Agder, og deretter starte en prosess for å slå oss sammen med Rogaland senere. Det er nå Stortinget skal vedta de nye regiongrensene, og det er nå forslaget må fremmes. 

Gleder oss til fremtiden Når alt dette er sagt, er det likevel viktig å påpeke at vi har stor tro på den positive effekten av et sammenslått Agder, og vi gleder oss nå til å ta fatt på planleggingen av den nye regionen. Vi skal delta aktivt i å fremme alle de kvaliteter vi har i vår landsdel og vi skal bidra med alt vi kan for å hevde oss nasjonalt slik at vi behandles likeverdig med resten av landet. 

Bjørn Egeli
leder i Vest-Agder Arbeiderparti