MOTTAK AV FLYKTNINGER

Vest-Agder Arbeiderparti vil ha en human, rettferdig og konsekvent asyl- og flyktningpolitikk. Derfor er vi enige i det forliket som seks partier på stortinget inngikk og de midlertidige lovendringene som Stortinget vedtok 19.11.

original_1478641703_0553877

Vi er positive til å motta asylsøkere med beskyttelsesbehov i våre kommuner og vil bidra til å bekjempe misbruk av asylinstituttet. Vi ønsker en rask og sikker retur av de som ikke fyller kriteriene.

Vest-Agder Arbeiderparti vil berømme dugnaden som tusenvis av enkeltpersoner, familier og frivillige organisasjoner står for. Vi vil sammen med dem og gjennom et bredt politisk samarbeid sentralt og lokalt, bidra til at et samlet Norge håndterer denne ekstraordinære, humanitære situasjonen på en god måte.

Vest-Agder Arbeiderparti vil at ankomstene, behandlingen av asylsøknadene og bosettingen styres bedre, slik at vi øker tryggheten og sikkerheten for folk i kommunene og sikrer at vi lever godt side om side med de som har flyktet.

Vest-Agder Arbeiderparti mener at:

A. Prosessen rundt bosetting/ventetid må ivaretas bedre.

• Vi må ha et tilstrekkelig antall boliger og mottak til å kunne ivareta de flyktningene som kommer.

• Dialogen med kommunene må bedres slik at kommunene kan planlegge bedre.

• Ressursene til UDI må økes.

• Kommunenes ekstraordinære utgifter må dekkes.

B. De som ikke fyller kravene til opphold utvises.

• Søknader må behandles innen 48 timer.

• Ambulerende UDI team må på plass.

C. Kommunene må settes i stand til å ivareta innbyggerne og de ekstraordinære behovene som følge av at det nå kommer mange hjelpetrengende.

• Kommuner og ideelle organisasjoner må stimuleres til å drive mottak.

• Ressurser og mangler må kartlegges og brukes fleksibelt.

• Sikre mobil og fleksibel bruk av ressursene i tråd med behovene.

• Det må legges til rette for at asylantene i større grad kan ivareta arbeidsoppgaver knyttet til daglig drift.