Like lastebilvilkår

Odd Omland vil ha like like konkurransevilkår for innenlandske og utenlandske aktører i lastebilnæringen, og har fremmet forslag om dette i Stortinget.

Odd Omland vil ha like konkurransevilkår for innenlandske og utenlandske lastebiler

- Lastebilnæringen opplever konkurransen mellom innenlandske og utenlandske aktører som skjev, og de etterlyser like vilkår. Blant annet presser de utenlandske aktørene lønns- og arbeidsvilkår, som medfører uakseptable arbeidsforhold for sjåførene, sier Odd Omland.

- Utenlandske aktører har også benyttet seg av biler med dårligere standard, noe som medfører større risiko for trafikkulykker og større utslipp enn nødvendig. Jeg mener regjeringen må ta næringen mer på alvor og arbeide mer grundig med problemstillingene rundt dette. Det må mer kunnskap og flere tiltak til for å møte disse problemstillingene i bransjen, sier Omland.

Sammen med Dag Terje Andersen, Hugo Johan Bjørnstad, Eirik Sivertsen og Karianne Tung har han fremmet et forslag i Stortinget om en gjennomgang og vurdering av tiltak for å sikre innenlandsk og utenlandske aktører i lastebilnæringa like konkurransevilkår. 

- Det skal sikres akseptable lønns- og arbeidsvilkår, trafikksikre og miljømessige gode kjøretøy og en styrket lastebilnæring, sier Omland.

Forslagsstillerne mener følgende tiltak skal inngå en slik gjennomgang og vurdering: 

 • Innføring av regionale verneombud etter modell fra bygge- og anleggsbransjen og hotell-, restaurant- og renholdsbransjen.
 • Følge opp intensjonen med å få plass en nettbasert registreringsordning for alle transportoppdrag i Norge som alternativ til et europeisk register over alle kabotasjekjøringer.
 • Sette krav til vinterførerkort for alle sjåfører med krav til gjennomført glattkjøringskurs.
 • Tiltak for å sikre rekrutteringen av yrkessjåfører til buss- og lastebilnæringen, herunder å vurdere utdanningskapasiteten.
 • Behovet for en plan for flere døgn- og hvileholdeplasser for store lastebiler og trailere.
 • At obligatorisk bombrikke må kobles mot kredittkort.
 • Styrke og bedre samordningen av Tollvesenet, påtalemyndighetene, vegmyndighetene, Biltilsynet og skattemyndighetenes arbeid mot transportkriminalitet. Herunder forslag som kan gjøre håndhevingen av reglene for påtale og forelegg lettere for kontrollmyndighetene.
 • Utrede muligheten for et felles transporttilsyn slik man har gjort i Sverige og Finland.
 • Vurdere å fremme forslag om å utrede incentiver for å få flere lav- eller nullutslipps lastebiler. f.eks. en panteordning for eldre biler som ikke har EURO VI standard.
 • Vurdere tiltak for å ansvarliggjøre vareeier for transporten, f.eks. ved å begrense antall ledd i kontraktskjeden for transporter.
 • En strategi for bærekraftige kjøp av transporttjenester fra offentlige myndigheter og etater.
Odd Omland ønsker like konkurransevilkår i lastebilbransjen.

Bakgrunnen for forslaget er at lastebilnæringen er stor viktig næring i Norge. Den omsetter for om lag 60 mrd kroner og står for frakten av mer enn 260 tusen tonn gods årlig på veiene. 

Lastebilnæringen opplever betydelig konkurranse fra utenlandske aktører. Den utenlandske andelen av grensetransportene økte fra 2015 til 2016 med 1,6 prosentpoeng og den langsiktige trenden viser at norske lastebiler taper markedsandeler mot utenlandske. I 2000 hadde de utenlandske bilene en andel av grensetransporten på vei på 49,1 prosent. I 2016 var denne andelen økt til nær 63 prosent viser tall fra SSB. 

Mengden gods er ifølge OECD ventet å øke med 40 % innen 2040. Fraværet av et tilstrekkelig transportnettverk på bane og sjø som kan håndtere en slik vekst tilsier at lastebilnæringen uavhengig av tiltak, vil vokse. I en rapport fra Transportøkonomisk institutt (2014) fremheves det at lastebilnæringen vil vokse mest, men at den også vil være mest sårbar: «I og med at det er lastebilmarkedet som er mest beskyttet overfor internasjonal konkurranse, er det også der et frislipp vil gi størst konsekvenser. Ekstremsituasjonen er et frislipp av innenriks kabotasjetransport, der transportkostnadene for lastebil gis av gjennomsnittet for EUs nye medlemsland.» 

Du kan laste ned hele forslaget her