Kjære Helge Andre Njåstad

Jeg tillater meg som gruppeleder for Ap i Vest-Agder Fylkesting å stille deg, som leder av kommunalkomiteen på Stortinget, et spørsmål.

1-randi øverland-b-2

Det gjelder regionreformen. Stortinget har etter forslag fra Regjeringen, bestemt at landet skal deles inn i ca 10 regioner. 

Arbeiderpartiet i Vest-Agder har mange ganger, også direkte til statsråd Sanner, stilt spørsmål om hvorfor det ikke er tatt høyde for at regionene skal være relativt like i størrelse. 

Vi har understrekt at dersom landet skal få 10 regioner, er det grunnleggende viktig at regionene blir likeverdige. Størrelsen på regionene har betydning for innflytelsen. 

Etter Dagsnytt atten i går, 18.01.17, og oppslag i Klassekampen i dag, 19.01.17, hører og ser jeg at du mener det er viktig at en «Vestlandsregion» blir så stor at den utgjør en «motmakt»til Østlandet.  Videre står det i Klassekampen at du har sagt at «det nye storfylket ikkje vil få tilstrekkeleg slagkraft utan at Rogaland også blir med på laget». 

Mener du at alle regionene må bli relativt like i størrelse eller gjelder dette bare en stor Vestlandsregion opp mot en stor Østlandsregion ? 

Jeg vil sette stor pris på en tilbakemelding. 

Vest-Agder Arbeiderparti fremmet et forslag i Vest-Agder fylkesting om en region bestående av Agderfylkene og Rogaland. Vi fikk som kjent ikke flertall for dette. 

Vi synes dine utspill om størrelse og innflytelse er interessante og vesentlige, men lurer altså på om du tenker helhetlig og demokratisk totalt for hele landet. Stortinget skal jo vedta den endelige regionstrukturen, og det er vesentlig for oss å vite hvilke kriterier dere på Stortinget vil legge til mest vekt på. 

Mange hilsener fra Randi Øverland, gruppeleder for Ap i Vest-Agder