Interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman

Det er for tiden mye fokus på bompenger, forlengelse av dagens bompengeordning og ikke minst forberedelse til ny bymiljøavtale. Det er ikke alltid lett å følge med i alle «svingene».

original_1478638587_130809

Arbeiderpartiet har registrert at fylket og kommunene i Kristiansandsregionen nå har til behandling forlengelse av «Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1».

Det ligger forslag om 2 års forlengelse, altså innkreving av bompenger fram til 2019/2020, alt etter hvor lang tid det tar for å få inn pengene. Det skal betales inn rundt 500 mill. kroner ekstra i bompenger. Satsene for personbiler blir som nå. Denne forlengelsen av «pakken» vil etter sakspapirene, skje uten at det foreligger noen ny bymiljøavtale. Pengene skal brukes til videre planlegging av veisystemet i Kristiansandsregionen, forsering av allerede vedtatte prosjekter, inkludert sykkel- og kollektivtrafikktiltak, og grunnerverv.

Stortinget har sagt at det er de fire største byene som skal forhandle ny bymiljøavtale først. Kun Trondheim har pr. dags dato fremforhandlet en ny avtale.

Jeg har hørt politikere i Kristiansand si at de tror vi i Vest-Agder og Kristiansandsregionen vil kunne starte forhandlinger om en ny bymiljøavtale allerede i inneværende år.

Hvilke vurderinger og tanker gjør fylkesordføreren seg om tidspunktet for forhandlings-oppstart og evt. ny bymiljøavtale?

Fylkesordføreren er leder i ATP og er Vest-Agder sitt medlem i styringsgruppen for Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen. Det har lenge vært varslet framlegg av styringsgruppens konklusjoner mhp hva regionen ønsker å legge til grunn i forhandlingene om en evt. ny bymiljøavtale.

Mitt spørsmål til fylkesordføreren er derfor når tid styringsgruppen har planer om å legge fram utrednings-konklusjonene?

Etter forslag fra undertegnede har ATP under sak 3/16 «Belønningsrapport 2015» vedtatt at «det utarbeides en rapport som vurderer målsettingene før innføring opp mot avsluttet prosjekt i 2016».

Og det handler selvfølgelig om målsettingene i forkant av innføring av den første bymiljøavtalen.

Spørsmålet er om denne rapporten er under utarbeidelse og hvem som evt. har fått oppdraget ?

Og helt til slutt: Forut for innføring av rushtidsavgift og bompenger i 2013 ble det gjort utredninger om hvilke grupper man antok ville måtte betale disse, bl.a. barnefamilier, jobb-reisende og andre som ikke hadde andre alternativer. Ap har på spørsmål i to møter i ATP fått bekreftet at det skal utarbeides en rapport om hvem, rent sosiologisk, som har betalt bompengene siden innføring av rushtidsavgift i september 2013.

Tas det sikte på at konklusjonene i nevnte rapporter, vil være tilgjengelige for styringsgruppen før de trekker sine konklusjoner?

Som fylkesordføreren ser, er det til sammen fire spørsmål i min interpellasjon. Jeg håper fylkesordføreren synes det er greit, siden spørsmålene i sin helhet handler om den samme saken; framtidig bompengeinnkreving.

Jeg har håp om at svarene totalt sett vil belyse bompengesaken for både politikerne og innbyggerne i Vest-Agder.  

-----

Interpellasjonen er sendt av Randi Øverland, og vil forhåpentligvis bli besvart av fylkesordføreren på fylkestingsmøtet 21.-22. juni.