Innlegg fra Odd Omland i Trontaledebatten

Fremfor å ruste fellesskapet mot fremtida, har denne regjeringens størst satsing vært store skattekutt til de aller rikeste. Vi ser en regjering som er lite lydhør for behovene til folk om i landet.

original_1478641203_7379112


Vi ser en regjering som er mest opptatt av næringsnøytralitet fremfor å drive en aktiv næringspolitikk.

Vi ser og en regjering som fører en politikk som fremmer en sterk privatisering og sentralisering.

I det hele har vi en regjering som tar Norge i feil retning.

President:

Mange rundt om i det ganske land er opptatt av den nasjonale helse og sykehusplanen som er varslet i høst.

Jeg håper at når den fremlegges vil den bidra til å skape trygghet rundt om i hele landet, og at den ikke legger opp til en storstilt sentralisering av akuttberedskapen.

Arbeiderpartiet har i sine alternative budsjett lagt inn et betydelig løft for kommuneøkonomien. Dette er helt nødvendige midler dersom vi skal løfte skole, eldreomsorg og klima osv.

Vi ser og en regjering som heller ikke har vært villige til å kompensere for den store skattesvikten kommunene opplever.

I sommer opplevde vi i tillegg svært sterke reaksjoner da regjeringen sendte ut sitt forslag om fjerning av eiendomsskatt på verker og bruk.

At det kan være behov for enkelte justeringer i regelverket kan sikkert diskuteres. Men dette forslaget innebære en sterk overføring av midler fra kommunene til staten.

Ca 150 kommuner har i sine høringsuttalelser protestert kraftig. Jeg er glad for at Krf og V har tilkjennegitt at de ikke støtter regjeringen, og jeg forventer da at regjeringen ikke fremmer forslaget.


Vi ser en sterk økning spesielt i ledigheten på Sørlandet og Vestlandet. Tiltakspakken Arbeiderpartiet la frem før valget treffer våre utfordringer i landsdelen bra.

NODE-klyngen har vært en suksess. Jeg er glad for at regjeringen til slutt kom etter oss og bevilget midler til Mecratronic Inovationen lab, og forventer videre oppfølging.

Et annet tiltak Arbeiderpartiet har løftet frem, og som NODE og er opptatt av for å få opp aktiviteten, er forsering av plugging brønner i Nordsjøen.


En satsing på Grønne Datasentre vil kunne gi mange arbeidsplasser.

Da er det viktig snarest å få på plass avtale med Statnett, slik at det blir lagt fiber sammen med strømkabelen som nå skal legges mellom Norge og Tyskland.

Her har regjeringen etter mitt syn somlet lenge nok, og tiden er i ferd med å renne fra oss. Det kreves omgående handling fra statsrådens side.

Takk