Gjennomslag for Vest-Agder Arbeiderparti

Satsning på Datalagringssentre og Electric City Agder, prioritering av den offentlige fellesskolen fremfor private skoler, en gjennomgang av universitetenes finansiering, forsikring om at veiene i Vest-Agder skal bygges, akuttfunksjonen ved Flekkefjord sykehus. Dette er noen av de sakene Vest-Agder Arbeiderparti fikk gjennomslag for på landsmøtet

Kari, Astrid og Odd

Kari Henriksen, Astrid Hilde og Odd Omland er veldig godt fornøyd med gjennomslaget Vest-Agder har fått på landsmøtet.

Vest-Agder Arbeiderparti reiste til landsmøtet med en liste over prioriterte saker det var viktig å få gjennomslag for.

- Vi er godt fornøyd med å ha fått gjennomslag for 95% av sakene vi har foreslått på dette landsmøtet, sier Kari Henriksen og Odd Omland. Lokale Arbeiderpartisaker har nå blitt nasjonale saker for Arbeiderpartiet, slår de to Stortingsrepresentantene fast. 

Electric City Agder – nye klimavennlige arbeidsplasser

Blant sakene var å få vedtatt en satsning på næringsutvikling basert på ren, fornybar kraft gjennom å etablere Electric City Agder. Dette er et begrep som innebærer å bruke den kraften vi produserer i Agder til å utvikle miljøvennlige arbeidsplasser i Agder, fremfor å sende den til Europa. – Konkret betyr dette at vi vil ha en aktiv næringspolitikk som blant annet bidrar til å realisere planene om å bli størst på datalagring, sier Odd Omland.

På Vennesla er det allerede i gang bygging av et datalagringssenter som har tatt mål av seg å bli størst i verden, og på Lista er det også tatt initiativ til å etablere et datalagringssenter. – Dette vil få store ringvirkninger for næringslivet i hele Agder, fortsetter Kari Henriksen, og forteller at dette er spesielt viktig i Kristiansandsområdet hvor det er viktig å uvikle nye arbeidsplasser til erstatning for de som er tapt i oljeindustrien.   

- Problemet er imidlertid at dagens regjering virker handlingslammet. Mens store aktører som Facebook, Google, Microsoft, Apple og Amazone etablerer seg i våre naboland, og i Nederland med norsk kraft, sitter Høyre og Frp stille, og vi risikerer at tiden løper fra oss, fortsetter Odd.

- Og det mens vi har den høyeste arbeidsledigheten på over 20 år og Høyre snakker om at vi må omstille oss, skyter Kari inn. - Her satser næringslivet og kommer med konkrete forslag om hva som skal til, men likevel skjer det ingenting. Dette er beviset på at det trengs en Arbeiderpartiregjering med en aktiv næringspolitikk, og at Høyres tro på at markedet løser alle problemer ikke er riktig politikk. 

Finansieringen av Universitetet i Agder

- Årsaken til at Vennesla er valgt er i tillegg til nærhet til ren kraft, også nærhet til havn, flyplass og universitet, sier Kari. – Det trengs den kompetansen som universitetet har, og derfor er det bra at vi også fikk inn i programmet at vi skal se på finansieringen til Universitetet i Agder.

I dag er det en forskjell på finansieringen til UiA og de andre nye universitetene får sammenliknet med de gamle universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim - Dette er et arbeid vi påbegynte da vi satt i regjering, men som ble lagt i skuffen av Høyre- og Frp-regjeringen. Hvis vi vinner valget og kommer i regjering vil vi på ny se på dette for å utjevne forskjellene, forteller Henriksen. 

Styrke fellesskolen

Vest-Agder Arbeiderparti har også jobbet for å ivareta en fellesskole med magfold. – Dette er veldig viktig for samfunnet, sier Kari. - Det gjennom mangfoldet i fellesskolen vi former et samfunn hvor vi møter hverandre med respekt uavhengig av hvem vi er og hvor vi kommer fra. Men felleskolen utfordres av private skoler hvor mangfoldet er mindre, og vi har ønsket å begrense opprettelsen av private skoler når det går ut over fellesskolen. Det fikk vi også gjennomslag for, sier hun. 

Nye veier

- Høyre og Frp har forsøkt å skape en usikkerhet om veiene i Agder blir bygd hvis vi kommer i regjering. Det er ubegrunnet, fastslår Odd. - Det var ingen grunn før landsmøtet, men enda mindre grunn etterpå, sier han og viser til at det i programmet til Arbeiderpartiet nå står at de veier som er planlagt, satt i gang eller prioritert i Nye Veier AS skal realiseres, etter forslag fra Vest-Agder Arbeiderparti. - Det betyr ganske enkelt at veiene blir bygget, uavhengig av hvem som sitter i regjering etter valget. 

Flekkefjord sykehus

Arbeiderpartiet har vedtatt at Akuttsykehus skal ha beredskap i kirurgisk vurdering og stabilisering samt kunne håndtere akutte hendelser. – Jeg mener dette gir en trygghet for Flekkefjord sykehus og innbyggerne vest i fylket, sier Odd. Men han påpeker at dette er helseminister Høie og Høyre- og Frp-regjeringens ansvar. – Vår helsepolitiske talsperson, Torgeir Micaelsen har uttalt til NTB under dette landsmøtet at helseministeren har vært altfor slapp i å følge opp helseforetakene for å sørge for at beredskapen skal bestå, sier Omland. – Han sier også at prosessene er preget av vilkårlighet og uforutsigbarhet, og at han ikke én gang har hørt noe fra Bent Høie om å sørge for at helseforetakene følger opp Stortingets vilje, sier Omland. – Jeg mener helseministeren har fått så mange signaler at han nå må ta grep, sier Odd Omland og minner om at Arbeiderpartiet varsler et forslag om at utviklingen må stilles i bero hvis Høie ikke nå gir helseregionene tydelig beskjed om hva Stortinget ville. 

Landbruk og klima

Landbruket er en viktig næring i Vest-Agder, og Odd Omland har ofte vikariert i rollen som Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson. – Vi har hatt flere innspill til programmet som har blitt tatt med, forteller han. Blant annet har vi fått med en utvidelse av forslaget om å opprette en lov om god handelsskikk til også å gjelde en rettferdig behandling av matprodusentene. Dette er viktig for å begrense kjedenes makt i verdikjeden og for å bevare en demokratisk kontroll på verdikjeden mat.

I tillegg fikk fylkespartiet inn en formulering om økt bruk av utnyttede beiteressurser når vi skal stimulere til økt matproduksjon basert på norske ressurser. - Dette er en presisering som er i tråd med våre innspill om å satse på matproduksjon også på Agder og Vestlandet, sier Omland.

Landbruket har også en viktig rolle for klimaet. - I Birte Uslands innlegg pekte hun blant annet på muligheten for at landbruket kan være med å ta en rolle i f. eks å lagre karbon i jord og at vi i en ny klimafremtiden må vi utnytte fotosyntesen, de grønne karbon bedre, ikke bare i havet, men også skog og jord. Her har også landsmøtet lyttet til våre innspill, slår han fast.

Styrking av Heimevernet

Heimevernet forbereder store kutt, og det ser ut til at det er Agder-fylkene og Rogaland som rammes hardest. Lokale HV-folk har fryktet at landsdelen vil stå uten Heimevernet. Dette er alvorlig, særlig fordi HV også er viktige i f. eks leting etter forsvunne personer og ved skogbrann. Derfor jobbet Astrid Hilde, sammen med et medlem fra Rogaland i redaksjonskomiteen, for et forslag om å styrke HV. - Dette fikk vi gjennomslag for, og når vi styrker hele Heimevernet forutsetter vi at det da også tilfaller midler til Agder, sier Astrid.

Berømmer Astrids innsats i redaksjonskomiteen

Vest-Agder Arbeiderparti har en av landsmøtets minste delegasjoner. – Men selv om vi kun har 8 av 300 delegater, har vi fått god gjennomslag forteller Kari Henriksen og Odd Omland.

Begge berømmer den innsatsen Astrid Hilde har gjort i redaksjonskomiteen for partiprogrammet. Det er kommet inn flere tusen endringsforslag til programforslaget, og det er denne komiteen som legger frem hvilke av de innsendte forslagene som kommer med i det endelige programmet. – Det er utrolig viktig at vi har folk i redaksjonskomiteen, og Astrid har gjort en fenomenal jobb. Ikke bare for oss i Vest-Agder, men for hele Agder, sier de to.