Fikk fylkeskommunen med på å beholde likestillingsloven

Arbeiderpartiet fikk flertall i administrasjonsutvalget for å si nei til regjeringens forslag om en felles likestillings- og diskrimineringslov. – Regjeringens forslag svekker for mange punkter i dagens lovverk, slik at den nye loven ikke blir et godt nok redskap for likestilling og diskriminering, hevder Arbeiderpartiets gruppeleder Randi Øverland.

original_1478641183_438401

Regjeringen har sendt ut forslag til ny likestilling- og diskrimineringslov på høring, og Vest-Agder fylkeskommune er en av høringsinstansene. Forslaget innebærer blant annet at dagens likestillingslov slås sammen med diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering.

Arbeiderpartiet fremmet forslag om at fylkeskommunen skulle gå mot det forslaget, og fikk flertall i administrasjonsutvalget for forslaget. - En felles lov innebærer også en avvikling av Likestillingsloven, som har vært og fremdeles er, det viktigste lovmessige verktøyet for likestilling mellom kvinner og menn i Norge, sier Randi Øverland.

Det foreslås også å endre formålsparagrafen i den nye loven. - Den gjøres «kjønnsnøytral» og fokuset på kjønnslikestilling svekkes, hevder Øverland og sier likestillingsloven har hatt et dobbelt formål siden den ble vedtatt i 1978. - I tillegg til å fremme likestilling uavhengig av kjønn, skal loven også «særlig ta sikte på å fremme kvinners stilling». Dette formålet foreslås fjernet. Dette svekker kvinners diskrimineringsvern. Det ønsker vi ikke å gjøre. Vi mener det er langt igjen før likestilling mellom kjønnene er en realitet innenfor arbeidslivet, samfunnslivet generelt og ikke minst innenfor utdanningsinstitusjonene våre. Derfor ønsker vi å opprettholde dagens likestillingslov med dagens utgangspunkt om at loven «særlig tar sikte på å fremme kvinners stilling», avslutter Randi Øverland.

----

Forslaget til høringsuttalelse skal nå til behandling i flere utvalg i fylkeskommunen før det kommer tilbake til endelig vedtak i fylkesutvalget.