Et budsjett for Sørlandet

Arbeiderpartiets mål om arbeid til alle og trygghet i arbeid, gjenspeiles i vårt alternative budsjett. Vårt budsjett er et budsjett for styrking av næringslivets utviklingsmuligheter, det er klimavennlig og fordeler og omfordeler slik at forskjellene minsker mellom folk.

Arbeiderpartiet er opptatt av å skape nye jobber, og Jonas Gahr Støre besøkte gründerhuset CoWorx i Kristiansand for å få innspill til hvilke tiltak som må til for å støtte opp om nyskaping og nyetablering.

Vi har prioritert arbeid, næringsutvikling, kunnskap, helse/omsorg og klima. Vi bruker mindre oljepenger enn regjeringen, omfordeler skattene og styrker arbeidsliv, utdanning, klima og helse/omsorg. Denne omfordelingen viser tydelig hvordan skattepengene kan brukes på en alternativ måte.

Arbeiderpartiet tar hele landet i bruk gjennom forskning og pilotprosjekter for havrommet, styrking av miljøteknologiordninger, bredbåndsutbygging og satsing på landbruket. Regjeringen trakk ut regionale utviklingsmidler og flytte dem til Hordaland for fordeling. Vi mener regionale midler bør fordeles lokalt, og styrker posten med 200 millioner - nesten 10 millioner mer å drive lokal utvikling for på Sørlandet.

I landbruket satser vi på skognæringen og reverserer skattlegging av nybygg som regjeringen har innført, noe som har rammet flere sørlandsbønder hardt. 2000 flere tiltaksplasser og 250 flere VTA plasser og lærlingtilskuddet øker med 175 millioner er også viktige grep for å få flere i arbeid. 250 millioner mer til fylkesveier øremerket Sør-Vestlandet i tillegg til at fylkeskommunene får 1 milliard mer til sine oppgaver.

Regjeringen har for tredje gang på rad, ikke lagt inn midler til Mechatronic Innovation Lab, et tiltak som er viktig for å beholde og utvikle arbeidskraft og ny teknologi i Agder. Arbeiderpartiet har fulgt dette opp i alle sine budsjetter og legger inn 30 mill i år.

Finansieringsordningen for universitetene ble endret av regjeringen slik at Uia fikk store kutt, uten at de var tatt med på råd, eller orientert om omleggingen. Arbeiderpartiet legger tilbake kuttet som for UiA sin del var på 21 mill. Vi øker også antall studieplasser med minst 150 nye plasser til Uia.

Regjeringen fjerna tilskuddet til 600 lærere i ungdomsskolen som Stoltenberg-regjeringen innførte. Arbeiderpartiet legger inn midler til å videreføre disse og prioriterer 153 mill til økt lærertetthet og innføring av lese-, skrive- og regnegarantien.


kariodd1_1479296921_0886853

Arbeiderpartiet holder løftene om 12 milliarder til sykehusene i fireårsperioden og legger på 1 mrd i årets budsjett. Det betyr 358 mill til Helse Sør-Øst noe som, svært anslagsvis, vil kunne bety rundt 70 mill mer til Sørlandet sykehus. Det mener vi er godt nytt. Tilbakemeldinger fra alle tre sykehusene er at de er svært presset på økonomi noe som øker uro og konflikter. Med en ramme på ca 70 mill mer, ville det vært rom for flere av prioriteringene sykehusene har.

Kommunene på Sørlandet vil få ca 113 mill kroner mer. Det betyr lærere, sykepleiere, fagarbeidere og integreringspersonell for å nevne noe. Vi tilbakefører full momskompensasjon for idrettsanlegg med 30 mill og Sørlandet vil få 15,5 millioner til idrettsanlegg. Vi har styrket kommunenes muligheter til å ivareta særlig syke og omsorgstrengende personer med 330 millioner, en post denne regjeringen har kuttet i og vi har fjernet egenandelen for unge mellom 15-17 år hos fastlege og legevakt.

Arbeiderpartiets miljøsatsing har fått stor positiv omtale fra miljøorganisasjonene. 700 mill mer legges inn i bymiljøpakkene og vi starter et omfattende utskiftingsprogram for elferger. Jernbaneverket styrkes og kystverket får økte bevilgninger til nyanlegg, vedlikehold og overføring av gods fra veg til sjø og avgiftene styres i en miljøvennlig retning.

Av: Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter Kari Henriksen og Odd Omland fra Vest-Agder og Freddy deReuter fra Aust-Agder.