Arbeid, Arbeid, Arbeid!

For Arbeiderpartiet er arbeid til alle jobb nummer én. Trygghet for å få jobb og trygghet når man er i jobb, gir trygghet og frihet for det enkelte menneske. - Dette har vært "gjennomgangsmelodien" på Arbeiderpartiets landsmøte, sier Jan Erik Tønnesland fra Songdalen, som har vært delegat på møtet.

Jan Erik Tønnesland

Jan Erik Tønnesland, Songdalen

Endringstakten i samfunnet øker og vil bidra til raskere og mer omfattende omstillinger i arbeidslivet. Raskere omstillinger i arbeidslivet vil medføre at arbeidstakerne må skifte jobb hyppigere. - Det vil da være avgjørende med treffsikre ordninger, som legger til rette slik at den enkelte kan utvikle og/eller endre på sin kompetanse gjennom et langt arbeidsliv.  Dette er noe Arbeiderpartiets partiprogram legger til rette for, sier Jan Erik.

Arbeiderpartiet har et mål om at Norge skal ha Europas laveste arbeidsledighet, best fungerende arbeidsmarked og dermed være et av de beste land i verden å drive god og fremtidsrettet næringsvirksomhet i. - Vi skal legge til rette slik at flere arbeidsplasser blir skapt. Et flott eksempel på dette er Agder Electric City, som Vest-Agder Arbeiderparti med Odd Omland i spissen får gjennomslag for på landsmøtet, forteller Tønnesland.

Han forteller videre at en ansvarlig økonomisk politikk og trepartssamarbeidet mellom arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og myndigheter er avgjørende for å lykkes med å videreutvikle den norske modellen.

 - Vår rike tilgang på naturressurser og en befolkning med høy og til enhver tid riktig kompetanse har vært, og skal være vårt viktigste konkurransefortrinn. Vi skal ta i bruk hele landet for å bli best i verden på produktivitet og verdiskapning. Dette er avgjørende for å sikre en god og trygg velferd, avslutter Jan Erik Tønnesland.