Ap foreslo satsning på levekår, men ble nedstemt.

Fylkesbudsjettet for 2018

I årstalen til fylkesordfører Terje Damman fra Høyre, brukte han mye tid på levekårsutfordringene i Agder. Men da forslag om en egen satsning på å bedre levekårene ble fremmet av Ap, SV og MDG, stemte fylkesordføreren og de borgerlige partiene mot.

Randi Øverland legger frem Aps budsjettforslag

Opposisjonsleder Randi Øverland legger frem budsjettforslaget fra Ap, SV og MDG i fylkestingets budsjettmøte 12.12.17

Fylkesordføreren minte i talen om at Vest-Agder og Aust-Agder fremdeles ligger bak resten av landet på en rekke levekårsindikatorer, og pekte på at mens det store flertallet av unge gjør det bedre i dag enn tidligere, kan det se ut som om ungdom som faller ut, faller enda lenger bak enn før.

Arbeiderpartiets gruppeleder tok tak i denne utfordringen i sitt innlegg.

- Vest-Agder ligger på bunn nasjonalt når det gjelder sysselsetting, og på topp når det gjelder trygdeutbetalinger. For å redusere antall på trygd og å øke levekårene må vi få folk ut i arbeid. I Vest-Agder er kun 65% av den arbeidsføre befolkningen i arbeid. Kun ett fylke er dårligere, og det er Aust-Agder. Vi har altså en stor utfordring på Agder.

Hun mente at forslaget til budsjett er for lite ekspansivt til å bidra til å løse disse utfordringene, og at fylkeskommunen har økonomi til å gjøre noe med det. - Fylkeskommunen har god økonomi, med 100 millioner kroner i overskudd og lite gjeld, påpekte hun.

- Vi vet hva som skal til. Hvor lenge skal vi snakke før vi gjør noe? Spurte hun. Arbeiderpartiet foreslår derfor å sette av 30 millioner kroner til en egen levekårspakke i dette budsjettet, sa Øverland før hun presenterte innholdet i pakken.

I levekårspakken ligger blant annet oppfølging av Agderprosjektet, som er et forskningsprosjekt som ser på barnehagens innhold – spesielt i overgangen mellom barnehage og skole. I tillegg ligger det inne midler til yrkesfagsatsning, økning i antall helsesøstre på videregående skole, økt satsning på heltidsprosjektet som skal bidra til at det tilbys flere hele stillinger og økt tilbud om desentralisert utdanningstilbud på høyskole og universitetsmiljø.