Fylkestingsprogrammet 2015 - 2019

Dette er programmet vi jobber etter i fylkestinget i Vest-Agder i perioden 2015 - 2019.

1. MILJØ OG KLIMA

Klimautfordringene er vår tids største utfordring. Det er et globalt spørsmål med lokale løsninger. Vest-Agder Arbeiderparti vil at lokale og regionale folkevalgte spiller en viktig rolle i igangsetting av tiltak for å kutte klimautslipp lokalt. Vi vil at kommunene i fylket utarbeider egne klimaplaner og at energibruken reduseres i offentlige bygg. Vi vil at Agder kollektivtransport benytter lav- og nullutslippskjøretøy. 

Derfor vil vi:

 • At budsjettene for oppkjøp av arealer til friluftsformål økes.
 • Kollektivtransport erstatter bil ved tjenestereiser innen fylket så langt det lar seg gjøre. Møtestart og slutt i fylkeskommunen bør tilpasses kollektivtrafikken. 
 • At kollektivtransport skal gå på fornybar energi. 
 • Gjøre kildesortering tilgjengelig ved de videregående skolene. 
 • At fylkeskommunens nybygg skal bygges som nullutslippshus. 
 • Ta i bruk fornybar energi i eksisterende bygg. 
 • Opprettholde kalking av vann i tilstrekkelig grad og intensivere forskning på og arbeid med krypsiv. 
 • At Fylkeskommunen som byggherre og innkjøper skal sørge for at miljøhensyn ivaretas og tas med som et vesentlig utvelgelseskriteria i alle fylkeskommunens anbuds- og innkjøpsprosesser. 
 • At fylkeskommunen utarbeider en fylkesplan for ladestasjoner for el-bil. 
 • Støtte opp om et aktiv og bærekraftig skogbruk for å ivareta skogens store potensiale i Co2-binding. 
 • Jobbe for et sterkest mulig jordvern for å ta vare på matjord. Dette er en ikke-fornybar ressurs med stor klima- og miljøverdi. 
 • Øke bruken av kortreist mat i fylkeskommunen, og bidra til forskning og kunnskapsbygging på mer klimasmart lokal matproduksjon.

2. SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON

Vest-Agder Arbeiderparti vil at E39 gjennom Vest-Agder har en tidsmessig, trafikksikker standard med fire felt og midtdeler, og at det er gode og trafikksikre veier i alle deler av fylket.

Vi vil ha en opprusting av havner og jernbanen slik at mer gods flyttes fra veien til båt og bane. Sørlandsbanen bør kobles sammen med Vestfoldbanen, slik at reisetida på strekningen Stavanger – Oslo reduseres kraftig. På lang sikt bør det være tog i høy hastighet på strekningen. Vi vil at kollektivtransporten med buss skal være den mest effektive transportmåten i bynære og sentrale strøk av fylket og at de øvrige deler av fylket beholder og utvikler en fleksibel bestillingstransport som tjener innbyggerne godt. Vi vil at det skal være fiberdekning og mobiltelefondekning i hele Vest-Agder. 

Derfor vil vi

 • Fremskynde bygging av firefelts motorvei fra Varoddbrua til Ålgård 
 • Utarbeide en veipakke for Lindesnesregionen knyttet mot E39-utbyggingen 
 • Styrke vedlikehold og investeringer på fylkesveiene, samt øke satsningen på asfaltering. 
 • Oppfordre til samarbeid mellom kommuner for å få til sykkelveinettverk mellom dem. Prioritere gang- og sykkelveier innen 4 km fra skoler 
 • Sørlandsbanen og Vestfoldbanen kobles sammen slik at togtiden til Oslo reduseres. 
 • Flytte tungtransporten fra vei til jernbane og båt for å avlaste veiene. Jernbanen må tilrettelegges for å øke antall krysningsspor og havner må tilrettelegges. 
 • Ha togfrekvenser som gjør toget til et reelt valg til jobbpendling og fritidsaktiviteter internt i fylket. 
 • Det må vurderes utredet lokaltogtilbud rundt Kristiansand. 
 • Legge til rette for at Kjevik kan videreutvikle flyavganger både innenlands og utenlands. 
 • At Agder kollektivtrafikk (AKT) tilbyr kollektivtilbud knyttet til flyavgangene på Kjevik. 
 • Ferdigstille ny adkomstveg til Kjevik i tråd med gjeldende planer og vedtak. 
 • At busser skal gå på miljøvennlig energi. 
 • At det skal være ladestasjoner for elbiler på alle fylkeskommunale bygg. 
 • At fylkeskommunen tar et særskilt ansvar for at alle innbyggere skal tilbys mulighet for tilkobling til fiber i et samarbeid mellom fylkeskommunen, kommuner og utbygger. 
 • Fullfinansiere og realisere Hidra-landfast ved økt bruk av ferjeavløsningsmidler.

3. NÆRINGSUTVIKLING OG ARBEIDSLIV

Vest-Agder Arbeiderparti vil at Vest-Agder gjennom sin gode og stabile tilgang på fornybar energi, fremdeles er det fylket som ligger fremst på eksportstatistikkene. Vi vil at det skal skje en stor grad av nyskaping i næringslivet, at det kommer flere nyetableringer i primærnæringen og at ungdommen ønsker å ta over brukene. Vi vil ha et aktivt samarbeid mellom bedrifter innen de ulike næringer slik at de kan dra nytte av hverandres kompetanse. Vi vil at fylkeskommunen etterlever kravene i ILO-konvensjon 94 slik at ingen leverandører eller forretningspartnere har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig for samme type arbeid i Norge, og at både allmenngjorte og øvrige tariffavtaler skal respekteres og følges både hos tilbyder og eventuelle underentreprenører.

Derfor vil vi:

 • Sikre offentlig og lokalt eierskap over energiproduksjon og viktige naturressurser. 
 • At fylkeskommunens konsesjonskraftinntekter skal avsettes i et særskilt næringsfond, øremerket utvikling av miljøvennlig teknologi. 
 • At regionen skal bli ledende innen kompetanse og teknologiutvikling innen offshore vind. 
 • At regionen skal bli ledende innen datalagring og IKT. 
 • Sikre agderbonden gode rammevilkår og legge til rette for nye samarbeidsformer/driftskonsept som kan sikre rekruttering og optimisme i næringen. 
 • Arbeide for flere statlige arbeidsplasser på Sørlandet, herunder å arbeide for et nytt fengsel. 
 • Stoppe konkurranseutsetting og privatisering av viktige velferdstjenester. 
 • Motarbeide sosial dumping ved å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i alle anbudsprosesser i Vest-Agder Fylkeskommune. 
 • Tilbyder og underentreprenører som skal engasjeres i fylkeskommunale prosjektet skal være godkjente og aktive lærlingebedrifter, og at lærlinger er med i prosjekter over en viss størrelse 
 • Tilrettelegge for økt verdiskapning i opplevelsesnæringen og styrke samarbeidet mellom kultur-, reise- og næringsliv som et ledd i å gjøre Vest-Agder til et reisemål i verdensklasse. 
 • At det etableres rigghavn i Vest-Agder. 
 • At strømnettet i fylket utbygges og utbedres for å få bort flaskehalsene i linjenettet som i dag hindrer utbygging av ny fornybar energi. 
 • Tilrettelegge for videreutvikling av tømmerkai 

4. FRIVILLIGHET, IDRETT OG KULTUR

Kunst, kultur, idrett og frivillighet gir livskvalitet, skaper samhørighet og bidrar til verdiskapning. Vest-Agder Arbeiderparti vil at kulturtilbud skal virke inkluderende. Alle skal uansett sosial bakgrunn og livssituasjon ha mulighet for å delta på et kulturtilbud.  Vi vil at gode møteplasser og mulighet til å utnytte ressurser på tvers av felt og institusjoner skal gi et mer levende kulturliv i hele fylket. Vi vil at det skal være et løft for frivillighet og at det skal være enkelt for organisasjoner å drive sitt frivillige arbeid. Vi vil at flere unge, utøvende kunstnere skal bosette seg og utøve sin kunstart i regionen og at vår kulturarv sikres til kommende generasjoner. 

Derfor vil vi:

 • Prioritere arbeidet med å bygge en regional idrettshall. En multihall med plass for store arrangement. 
 • At 50 % av arrangementene i den kulturelle skolesekken skal være fra lokale aktører. 
 • Gjennomgå de offentlige støtteordningene sammen med de frivillige organisasjonene slik at de blir målrettede, fleksible og ubyråkratiske. 
 • Opprette og gi støtte til prosjekter som tilbyr kurs og nettverksbygging til minoritetskvinner 
 • At Scenekunst Sør skal styrkes til å bli et kompetansesenter for den frie kunstarten. 
 • Beholde Ungdommens Kulturmønstring (UKM) som et breddetilbud samtidig som det utvikles et helhetlig talentutviklingsprogram gjennom et årsløp. 
 • Gi økonomisk støtte til Agder kulturskoleråd. Kommuner som prioriterer kulturskoler skal ha mulighet til å søke støtte herfra til aktiviteter som kan utvide tilbudet og inkludere flere barn i kulturskolen. 
 • Sørge for en fylkeskommunal kulturminneplan som kartlegger våre kulturminner og som sørger for å ta vare på, og gi tilgang til dem. 
 • Begrense andelen prosjektfinansierte aktiviteter og heller sørge for en mer forutsigbar og langsiktig finansiering av både kulturelle og museale aktiviteter. 
 • At det fortsatt ytes støtte til småbyene og byggeskikksenterne. 
 • Videreføre den kulturelle spaserstokken i fylkeskommunal regi. 
 • Benytte kulturtilbud som et inkluderingstiltak. 

5. UTDANNING

Vest-Agder Arbeiderparti vil at det skal være et offentlig variert og spennende studietilbud i Vest-Agder, at vi har skoler som tilpasser seg enkeltelevers behov og at alle som vil skal få fullføre et utdanningsløp. Vi vil at fylket skal ha de beste yrkesfagutdanningene som utdanner de beste fagarbeiderne. Vi vil at elever som tar en yrkesfagutdanning skal sikres et helhetlig skoleløp, gjennom god veiledning, høy undervisningskvalitet og forutsigbare lærlingeplasser.  Vi vil at alle unge med skole-rett og som har brukt to år på et yrkesfaglig løp, og som ønsker å fullføre fagbrevet skal garanteres dette. 

Derfor vil vi:

 • At fylkeskommunen overholder samfunnskontrakten og tilbyr elevene de læreplassene det er behov for. 
 • At tilbudet skal gis som bedriftslærling, men der dette ikke er mulig må det legges til rette for fullverdig opplæring ved å kombinere skole og opplæring i en eller flere bedrifter. 
 • At elever som har gått 2 år på et yrkesfaglig tilbud innen sommerferien får vite om de får læreplass i bedrift eller et opplæringstilbud som skolen har ansvar for. 
 • Opprettholde en geografisk inntaksprioritering for videregående skoler. 
 • Det skal legges vekt på geografisk spredning av tilbudene i tillegg til elevgrunnlag. Studietilbudene skal gjenspeile at elevene skal få bo og lære i hele fylket. 
 • Legge til rette for at flere fullfører videregående opplæring, gjennom å ha ulike modeller for gjennomføring av yrkesfagsutdanning med økt mulighet for praksisopplæring. 
 • Videreutvikle sommerkurs for elever som stryker på eksamen.  
 • Styrke læringsmiljøet gjennom å prioritere etter- og videreutdanning for lærere i klasseledelse. 
 • Opprette helseteam som er tilgjengelig for elevene hele uken som et lavterskeltilbud. Teamet må inneha flerfaglig kompetanse med sosialfaglig, familieterapeutisk, psykologisk og helsefaglig personell. Teamet skal bidra til å forebygge og avhjelpe sosiale-, psykiske- og rusvansker. 
 • Legge til rette for et forpliktende og utviklende samarbeid mellom rådgivningstjenesten i ungdomsskolen og videregående opplæring. Det er nødvendig å sørge for at kompetansen og tilgjengeligheten i rådgivningstjenesten styrkes. 
 • Legge til rette for økt internasjonalisering ved de videregående skolene både i forhold til arbeidsmarked og elevutveksling. 
 • Gjennomgå og samordne rapporteringsordninger. Vi ønsker skoler som bruker mest mulig tid på elever og læring og som unngår unødvendig byråkrati. 
 • Ha anonyme vurderinger på heldagsprøver. 
 • Styrke lærernes vurderingskompetanse 
 • At elev- og lærlingeombudet styrkes med en hel stilling. Det vurderes om dette ombudet skal etableres som et Mobbeombud. 
 • At fylkeskommunen skal prioritere å støtte opplæringsprosjekt i regi av Senter Mot Seksuelle Overgrep. På sikt vil vi gi SMSO et årlig beløp for å arbeide inn mot videregående skoler. 
 • Utvide muligheten til å fullføre videregående opplæring for personer over 21 år. 
 • Styrke fellesskolen, og ikke åpne for flere privatskoler. 
 • Arbeiderpartiet vil iverksette tiltak mot radikalisering og ekstremisme for alle elever i de videregående skoler i Vest-Agder. 
 • Ha en skolestruktur i Lister med to selvstendige skoler, med hver sine to studiesteder. Den ene skal ligge i Flekkefjord med avdeling i Kvinesdal. Den andre i Farsund med avdeling i Lyngdal. 
 • At Søgne Videregående Skole opprettholdes og videreutvikles med blant annet studiespesialiserende linje og byggfag. Naturbrukstilbudet ved Søgne Videregående opprettholdes og videreutvikles.

6. LEVEKÅR OG LIKESTILLING:

Vest-Agder Arbeiderpartiet vil ha et raust og mer likestilt Vest-Agder. Vi vil at innbyggerne i fylket skal ha meningsfulle liv der det legges til rette for deltakelse i arbeidsliv, samfunnsengasjement, frivillig arbeid og et godt familieliv. Vi vil ha et samfunn hvor ingen diskrimineres på grunn av kjønn, bakgrunn, mening, religion eller seksuell orientering og en landsdel hvor vi viser hverandre respekt.

Derfor vil vi:

 • Ha fullt fokus på målrettet, relevant og anvendbar forskning omkring levekår og likestilling i landsdelen vår. 
 • Øke bevilgningene til krisesenteret. 
 • Fullfinansiere støttegrupper til pårørende etter selvmord. 
 • At fylkeskommunen forsterker innsatsen med å inkludere mennesker med funksjonsnedsettelse i arbeidslivet. 
 • Funksjonsassist i arbeid må gjøres tilgjengelig også før fylte 24 år som et virkemiddel for å øke antallet personer med funksjonsnedsettelse i arbeidslivet. 
 • At det opprettes tannlegevakt i vestfylket. 
 • At Vest-Agder fylkeskommune legger til rette for en bredere næringsstruktur og en mer offensiv næringsutvikling for sysselsetting av kvinner i distriktene. 
 • Likestille skift- og turnusarbeid.  
 • Ha flere hele stillinger i Vest-Agder fylkeskommune, og følge opp med tett rapportering. 
 • At stillingsutlysninger fra fylkeskommunen bør ha fokus på likestilling og inkludering. 
 • Forsterke holdningsskapende arbeid i forhold til utradisjonelle yrkesvalg. 
 • At fylkeskommunen som innkjøper bør prioritere å inngå langsiktige avtaler med frivillige, ideelle organisasjoner. 
 • At Vest-Agder fylkeskommune blir pilotkommune for å få «Livsglede for Eldre» som et mål i læreplan for videregående skole linje for helsefagutdanning. 
 • At Vest-Agder fylkeskommune er en pådriver for at sertifiseringsordningen for livsgledesykehjem innføres på alle institusjoner i Vest-Agder. 
 • At det må stilles krav til kvaliteten på offentlig transport i forhold til transport av mennesker med funksjonsnedsettelse.  
 • Utvikle gode oppvekstsvilkår for barn i førskolealderen, f.eks forskning og kvalitetshevende tiltak i barnehager

7. DEN MODERNE FYLKESKOMMUNEN

Den moderne fylkeskommunen har en offensiv arbeidsgiver- og rekrutteringsstrategi. Vi vil at fylkeskommunens administrasjon har et etnisk mangfold ansatt i sin stab og at det er tilnærmet balanse når det gjelder kvinner og menn i leder-, mellomleder- og avdelingslederposisjon. Vi vil at det primært tilbys heltidsstillinger og at ufrivillig deltid fjernes. Vi vil at konsekvenser for barn og unge og likestilling vurderes i all saksbehandling. Vi vil at den positive utviklingen med nedgang i sykefraværet fortsetter og at det er lagt opp til brede medvirkningsprosesser når fylkeskommunen utarbeider nye handlingsplaner. 

Derfor vil vi:

 • At heltid skal være en rettighet. 
 • At likestilling- og levekårsvurderinger skal være gjennomgående i all saksbehandling. 
 • At fylkeskommunen utøver meroffentlighet i forvaltningen og utvikler gode samhandlingsarenaer for deltakelse i planprosesser både for befolkning og frivillige organisasjoner.  
 • At det lages kompetanseplaner som dekker alle virksomheter i fylkeskommunen. 
 • At fylkeskommunen skal legge vekt på varer som er produsert etisk forsvarlig i sine innkjøp. 
 • At det tas inn 1 lærling per 20 ansatte. 
 • At ansatte i fylkeskommunen gis tilbud om trening i arbeidstiden. 
 • Bidra til at ungdom fra Vest-Agder får delta på internasjonale arenaer for politikk og samfunnsutvikling. 
 • At fylkeskommunen skal være aktive i å motarbeide etablering av ekstremistmiljøer.

Er du enig med Vest-Agder Arbeiderparti om Fylkestingsprogrammet 2015 - 2019?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker